fredag 26. september 2008

Verd 15 min av livet ditt:

Klikk her

Når du opnar linken har du tre alternativ:
1. Tenkje at du ikkje vil sjå, fordi det berre er tull. Avgjer om det berre er tull ETTER at du har sett filmen. Viss du ikkje ser vil du gå glipp av noko du ikkje treng å vere samd med, men som er veldig interessant og garantert vil få deg til å tenkje. Det fekk i alle fall meg til å tenkje.
2. Tenkje at skaping er likegyldig. Det viktigaste er at Gud skapte verda, ikkje korleis han gjorde det. Sjå filmen og få deg ein tankevekkar.
3. Sjå filmen og få deg ein tankevekkar.

Mitt spørsmål er:

Tør du å ta bibelen som den er, eller les du berre det du vil lese?

13 kommentarer:

Anonym sa...

Det å halde Guds ord som den største autoritet og ikkje dreie og forme bibelen etter slik vi ønsker å forstå den er eit vel og bra bodskap som eg tok særleg til meg.Likevel må eg komme med eit "MEN". Det vil bli særs problematisk vist ein skal sette ein bokstavleg mal for forståelsen av GT. For du vil tidleg støyte på problem når du kjem lengre ut i skriften. For eksempel i Jobs bok? I vers 38 støyter vi på ein samtale mellom Gud og Job der Gud på pedagogisk vis (vel og merke)belærer job og viser til sin storhet i skaparverket. Vi som lev i dag kjenner meir til korleis Guds skaparverk fungerer og kan tydleg sjå at det er ein velfungerande sirkel av liv. Vi kjenner til antikke gudommar som Zevs og Odin som styrte verden impulsivt og etter sitt humør. Gud har gitt oss eit skaparverk som fungerer sjølvstendig som eit. Guds inngripen i verda er likevel mogleg pga av hans allmakt. Likevel har han skapa den slik at vi kan sjå ein samanheng og eit samarbeid i skaparverket. Vi forstår stadig meir av korleis ting heng saman i den moderne verda. Job høyrde ikkje til den modere verda. Det ville være problematisk å fortelje Job om molekyler og nøytroner fordi dei forstod verda annarleides i eldre tid. Jorda var flat og sto på søyler og det fantes ein "verdens ende". Vist vi viser tillit til Gud kan vi forstå Job 38 som ein pedagogisk tale frå Gud. At Gud som verdas største pedagog legg talen sin fram til job slik at han kan fatte sjølve bodksapen i det han seier. Fatte essensen eller teologien om du vil.Lat oss ta eit eksempel. "Har du vert der snøen kommer fra, har du sett lagrene av hagl?" Job 38,22. Vi veit i dag at Gud ikkje sit og formar snøballar i himmelen og at det ikkje eksisterer eit fysisk lager av hagl. Det vi veit er at Gud har gitt oss eit perfekt skaparverk. Det vi veit er at Job ikkje hadde noko grunnlag av å forstå den prosessen som dannar hagl. Gud kunne ha forklart alt i hans tale på ein moderne vitenskapleg måte men valte ikkje å gjere dette. Bodskapen hans står framleis urokkeleg. Dette må ha vært Gud sin måte å tilnærme seg Job sin enklare forståelse av verda slik at hans bodskap vart klar og bare skapa fleire spørsmål og forvirring. Eller skal vi tolke dette verset bokstavleg? Vist vi ikkje fattar Gud som ein pedagogisk læremeister vil store delar av GT ramle saman. Fordi der går mot vår fornuft. Ikkje nødvendigvis mot vitenskapen (som og er av Gud btw) men vår fornuft som GUd har planta i oss. Skal vi fornekte dette og tolke Gud som ein og annan hedensk Gud som har satt verda på søyler og skyt tordnen ut av fingrane. Gud har makta til å skape verda på seks dagar og eg stillar meg open til å tru dette. Likevel er det drøyt å begrense det slik og basere ein lesar disiplin på å tolke alt i GT på bokstavleg vis. Det er ikkje å betvile Guds ord men å sjå ting i samanheng og setje forventing til at Gud har all makt. Vist ein vel å begrense Guds ord til KUN den bokstavlege forstand mistar Bibelen sin autoritet. Det å forstå feks Job 38 som ein pedagogisk tilnærmingsmåte er ikkje å benekte Guds ord men å setje tillit til hans allmakt. MÅ jorda vera skapa på seks dagar slik vi kjenner det? For då MÅ jorda og være sete på søyler og med ein "verdens ende".
Med vennleg hilsen Isak
Vaya con dios

Elice sa...

Hey Astrid!! korsen går det på Sygna? Trives du som miljøarbeider?:) Sku nesten ha tatt meg en tur opp hadde det ikke vært for at det er "litt" langt unna;)

Anonym sa...

Hei Izzy! Poenget til Ken Ham er ikke at alt i Bibelen skal tas bokstavelig, men at ting skal tas som de er. Hvis vi f. eks leser at elvene skal klappe i hendene(Sal 98,8), og vi ser at elver ikke har hender, da skjønner vi at det er en metafor som ikke skal tas bokstavelig. Samme er tilfelle med mye av det som står i Jobs bok, som hører med under de poetisk(!) bøker. f. eks. om lagrene med hagl.
Så vi må se av sammenhengen om et utsagn er ment bokstavelig eller ikke.
At jorden er grunnlagt på søyler(sal 104,5) er et uttrykk for at den står fast.
Så vi må ikke nødvendigvis tolke alt bokstavelig, men tolke det utifra sammenhengen om det er billedlig ment eller bokstavelig. Ken Ham viser at 1 mos 1 bør oppfattes bokstavelig mht begrepet "dag".

Anonym sa...

Så ved å sjå samanhengen i skapelsesberetninga kan vi forstå om vi skal tolke teksten bokstaveleg eller som ein biletleg forklaring. Einig med utgangspunktet. Det syntes likevel naturleg å lese skapelsesberetninga som ein tilrettlaga beretning med teologisk hovudfokus."Gud skapte dei to store ljosa, det første til å råda om dagen og det minste til å råde om natta, og stjernene" 1 Mos 1,16. Her er det omtalt to store lys. Det er naturlege er å tolke desse lysa som sola og månen. Vi veit i dag at det eigentleg berre er eit lys. Det blir og laga eit skilje mellom lysa og stjernene i dette verset. Dette tyder ikkje nødvendigvis på at skapelesberetninga er direkte feil. Skal vi forstå dette ordrett, går skapelsesbertninga mot vår moderne fornuft. Eg vil sei at dette er ein anntydning på at vi ikkje skal forstå skapelses beretninga som heilt nøyaktig og vitenskapeleg forklart. Det er heller viktig å forstå det i den store rammen av skapelsesberetninga. At det er kun ein Gud som står bak alt som er.At ham står over solen og månen som ofte i antikke religionar vert personifisert som eigne gudommar. Vist vi skal gjere eit poeng ut av at vi skal forså "dag" som ein dag i vår forstand, må vi også forstå resten av skapelseberetninga ordrett. Slik som den er. Vist ikkje viser vi ikkje tillit til Gud ?Skal vi da gå mot vår sunne gudsgitte fornuft og trosse vår viten om astrologi og forstå at det er to uavhengige lys. Poenget er ikkje å gi fram ein detaljrik skapelsesberetning som kan etterprøvast vitenskapeleg, men å vise til at det er Gud som har skapa verda og står over alt.

Anonym sa...

Heisann :D Der var bloggen din også ja :D hehe...
Legg til min da; www.nummeline.blogspot.com
Skal du noe morro i ferien da? Du får kose deg max, så snakkes vi :D Klemmer fra meg :D

Astrid sa...

Hei Izzy!

Eg seier som Ken Ham: Eg fortel ikkje Gud kva han har gjort og korleis han har gjort det, men lar han fortelje meg korleis han har gjort det.
Om vi då seier at skapingsforteljinga ikkje er som den står i bibelen. Kva skal vi då seie til ikkje-kristne, eller til eigne born når dei spør om korleis jorda vart skapt? Kva inntrykk vil dei få viss vi svarar: "Slik står det i bibelen, men det stemmer ikkje. Det står at det var ein dag, men det var det eigentelg ikkje." Då kan vi i grunn sei det om kva som helst i bibelen som ikkje heilt passar inn med menneskeleg tankegang. Eg dissar ikkje vitskap, for det er noko av det beste GUd har gitt oss. Alt av medisinar og sånt kjem jo av vitskap. Men å skulle sei at bibelen ikkje stemmer på grunn av ein vitenskap som mennesket har tenkt ut, og som stadig er i utvikling, det vil ikkje eg glere. Greitt nok, bibelen lærer oss ikkje andregrandsfunksjonar, men det er Guds ord, og han veit best. Hadde Gud skapt jorda på ein annan måte, hadde han nok skrive det, for han veit at vi ikkje er dumme, og vi hadde nok kunna forstått det. Men Gud har skrive det som står, og då vel eg å stole på det. eg klippar og limar heller i min eigen tankegang enn å klippe og lime i bibelen. Eg klarar rett og slett ikkje å setje meg i den posisjonen å skulle sei at bibelen ikkje meiner det den seier og at eg veit betre.

Viss du fortsatt ikkje har sett filmane så vil eg anbefale det.

Anonym sa...

Izzy sa: "Skal vi forstå dette(de to store lys) ordrett, går skapelsesbertninga mot vår moderne fornuft."

Hva vet du egentlig om lys, Izzy?
Forstår du hvordan Gud gir skyene påbud og lar lyset stråle fram fra dem? JBS 37,15
Hvordan kommer en dit hvor lyset deler seg, og hvor østavinden brer seg over jorden? JBS 38,24

Hvor var du da jeg la jordens grunnvoll? Hvis du har innsikt, så fortell meg om det. JBS 38,4

Det som synes ganske klart er at det kommer lys både fra månen og solen. Kanskje hvis vi hadde sett alt det Gud vet som ikke vi vet da måtte vi bekjenne som Job:

JBS 42,3 Hvem vil da fordunkle din plan med uforstandige ord? Jeg har talt om ting jeg ikke forstår, om det som er så underfullt at jeg ikke kan skjønne det.

Greit nok at vi har en fin fornuft, bare ikke la den bli overbevist om at den vet bedre enn Gud.. La Bibelen snakke til oss, ikke omvendt, og hvis man har spørsmål eller problemer får man heller prøve å løse de, og hvis ikke man klarer det, er det kanskje andre som klarer det, og hvis ingen andre klarer det, så må vi kanskje innrømme at det er ikke alt vi forstår helt, men sånn generelt så har vi vel fått Bibelen for at den skulle forstås.

Anonym sa...

Når kommer du med følge til Bergen?

Anonym sa...

Eg synes Ken Ham konstruerar ein problemstilling her. Bibelen gir seg aldri ut for å svara på korleis verda blei skapa, men kvifor. Eg tykkjer ikkje det er noko motsetnad mellom Bibelen og vitskapen.

Dessutan om ein først skal laga eit problem av dette:
- "yom" kan bety mykje meir enn ein dag - det kan bety tidsperiode t.d.
- Det er uendeleg mykje symbolikk (t.d. tallsymbolikk) i forteljinga om skapinga av verda. Ingen synest det er eit problem å lese ein del av tallsymbolikka i Joh. Åp. som symbolar. Kvifor skulle ein ikkje kunne gjera det med skapinga som og er prega av mykje av det same symbolspåket.
- Ham står for ein ultrafundamentalistisk måte å møte skrifta på - som eg ikkje trur er sunn og heller ikkje bibelsk (kva gjer han med andre delar av skrifta som åpenbart er feil? - det blir berre lattarlege omtolkingar for å få det til å gå opp). Eg trur Bibelen er Guds ord, men ein må skilje mellom kva Bibelen svarar på og kva han ikkje seier noko om. Bibelen fortel oss om Gud, om korleis vi vert frelst og korleis vi skal leve. Når vi les Bibelen med vestlege auge pressar vi mykje av vår kultur og våre problemstillingar inn i lesinga som ikkje var meint frå forfattarane si sida. T.d. treng ein ikkje å forstå genealogiane i skrifta som utfyllande (og ein treng difor ikkje meina at verda berre er 6000 år).

Så eg meinar vi bør lesa Bibelen som det han er og så lenge vitskapen ikkje står i motsetnad til Bibelen bør vi gå til vitskapen når vi vil ha svar på vitskap. Er ny-tid-kreasjonisme einaste moglege løysing ut frå Bibelen. Eg meinar definitivt også gamal-tid-kreasjonistar, ID og til ein viss grad og utviklingslæra fint lar seg kombinere med eit konservativt bibelsyn.

Anonym sa...

Hei Anonymous

Yom kan bety en tidsperiode ja. Men ikke når yom står sammen med morgen og kveld og nummering av dagene. Konteksten skal altså bestemme hva Yom betyr i 1 mos 1.

anonymous sier:
"kva gjer han med andre delar av skrifta som åpenbart er feil?"
Vel, skriften kan ikke settes ut av kraft, lærer vi av Jesus(Joh 10,35)
Så da er det vel ingen feil i den?

"ein må skilje mellom kva Bibelen svarar på og kva han ikkje seier noko om."
Vel Bibelen sier hvordan Gud skapte, ikke bare at han gjorde det. Bibelen sier at det var en global oversvømmelse(det er geologi), og at før det levde folk til å bli 900 år gamle. På den tiden snakket alle samme språk helt til Babel. (det er en vitenskapelig opplysning innenfor språkvitenskap)
Disse ting er vitenskapelig opplysninger som Bibelen forteller oss om, og det er mange flere også. Så man kan ikke si at det eneste Bibelen snakker om er frelse, og hvordan vi skal leve.

Anonym sa...

Eg utelukkar ikkje ein seks dagars skapelses handling frå Gud, men oppfordrar ikkje Gud oss stadig i ordet om gjer oss vise på skaparverket hans? Vitenskap har begåva oss med mykje kunnskap som Bibelen alder tek opp. Skal vi sjå vekk i frå dette og avfeie det som sannhet fordi det ikkje blir teke opp på systematisk måte i bibelen. Om vi ser rundt oss så kan vi erfare at verda fortsatt er i ein bevegelse og tilpassningsprosess. Kva seie dette oss om Gud? Og kva seier dette oss om skapelsesberetninga på seks dagar? Var ikkje skapelsen allereie perfekt etter desse seks dagane? Det er mange aspekter her som eg trur vi har sunt av å drøfte. Likevel vil eg sei at det er farleg å hevde at ein som ikkje tek seks dagars regla så bokstaveleg som Ken Ham, ikkje har tillit til Guds ord. Kven er dykk til å være så påståelege på det? har dykk ikkje bruka dykkar eigen resoneringsevne til å stadfesta akkurat det dykk ønsker skal stå? Stolar du så mykje på det at det blender for den eigentlege teologien som ligg føre? Fallet kan bli stort når me ein dag kanske møter veggen på vår påståelighet. Eg vonar på at eg ikkje vert forstått som arrogant ved dette, men eg vil berre poengtere at det er farleg og setje to feite strekar under svaret og stå så stanhaftig i eit så omstridt bibelsk stridsspørsmål. Gud har gitt oss sitt ord til å grunne på. Ikkje bare svelge blindt.

Anonym sa...

Det vi nok er einige om er at det er Gud som står bak skapelsen og at han skapa den i sin vilje og meining. Har vi fatta dette alle saman trur eg nok vi har famna om det essensielle i teksten. I lyset av dette kan vi deretter sjå kva som undergraver eller underbygger bodskapen og huske på at menneskehand har også prega teksten.

Anonym sa...

vitenskap er bra ja, og en fin ting, men hvis vi hypotetisk skulle bevise vitenskapelig at Jesus ikke sto opp fra de døde, så må vi velge mellom Bibelen og vitenskapen. Det samme med skapelse. Men det er ikke noe problem egentlig, for det er ikke så sterke grunner mot en ung jord egentlig..

Skapelsen var perfekt etter 6 dager ja, men det betydde ikke at bevegelse var umulig. Nå er forøvrig ikke skaperverket perfekt, men underlagt forgjengelighet.
(RMR 8,20 For det som er skapt, ble lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av ham som gjorde det slik.)

Hva mener du egentlig med at verden er i en tilpasningsprosess? hva er det den tilpasser seg? mener du naturlig utvalg?

Hvorfor vi er påståelige på 6-dager? fordi det er overveldende språklige beviser for at dette er riktig tolkning, både i 1 mos 1 og andre steder.